Projekt edukacyjny – „Tłumaczymy Żywioły”

Projekt edukacyjny „Tłumaczymy żywioły”
– projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej
nr RPOP.09.01.02-16-004/18 pn.
współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji.
Działanie 9.01 – Rozwój edukacji. Poddziałanie 9.1.2
– Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.
W ramach projektu zorganizowane będą:
– dla uczniów:
 • zajęcia rozwijające umiejętności prezentacji i komunikacji, pracy zespołowej
  oraz kompetencji kluczowych w formie video-konferencji
 • zajęcia „Bezpieczny w sieci” z zakresu TIK i cyberprzestrzeni
 • zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi
  i metodą eksperymentu w Centrum Nauk Przyrodniczych
 • zajęcia matematyczno-przyrodnicze realizowane metodą eksperymentu w ramach szkolnych kół pn. „Żywioły”.
 • wyjazdy do ciekawych Miejsc Edukacji Bezpośredniej (poza Opole)
 • udział w wyjazdowych targach branżowych dla uczniów klas VII i VIII
 • event naukowy
– dla nauczycieli:
 • szkolenia dla prowadzących zajęcia metodą eksperymentu
 • kurs nadający uprawnienia do obsługi dronów
 • kurs z terapii ręki i zintegrowanego treningu pisania, przygotowujący do pracy
  z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • szkolenie dotyczące wieloaspektowej diagnozy oraz programowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia przygotowujący do pracy z uczniami
  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
– dla szkoły:
 • pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć rozwijających umiejętności prezentacji, komunikacji i przeprowadzenia wideokonferencji
 • pomoce dydaktyczne dla uczniów w celu przeprowadzenia zajęć z zakresu TIK
  i bezpieczeństwa, w tym do realizacji zajęć pn. „Bezpieczny w sieci”.
 • wyposażenie pracowni eksperymentalnych.