ŚWIETLICA SZKOLNA

Godziny pracy

Świetlica w naszej szkole zaprasza codziennie w godzinach 6.30 – 8.00 (czyli przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych) do budynku małej szkoły wszystkich uczniów klas I-IV. Uczniowie są również objęci codzienną opieką świetlicową po zakończeniu planowych zajęć lekcyjnych do godziny 17.00.

Zabawa i nauka

W świetlicy każdy uczeń odpocznie, pobawi się z rówieśnikami, odrobi zadania domowe z pomocą nauczyciela i znajdzie ciekawą dla siebie formę spędzenia czasu w szkole, do momentu wyjścia do domu. Opiekunowie w świetlicy posiadają stosowne uprawnienia do pracy z uczniem.

Funkcje świetlicy

OPIEKUŃCZA

Zapewnienie opieki uczniom

WYCHOWAWCZA

Kształtowanie postaw uczniów, ich zachowań oraz cech, które są niezbędne w życiu społecznym. Ważną funkcją wychowawczą jest  przygotowanie uczniów do podejmowania samodzielnych inicjatyw, kształtowania postaw twórczych, utrwalanie nawyków zagospodarowania czasu wolnego, przestrzeganie zasad kultury i wzajemnego szacunku.

PROFILAKTYCZNA

Aktywizowanie uczniów, wspieranie ich uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie pozytywnych relacji interpersonalnych, prowadzenie wczesnej interwencji dla uczniów należących do tzw. grup wysokiego ryzyka, pochodzących z rodzin niewydolnych wychowawczo, patologicznych, którzy często opuszczają lekcje, są odrzucani przez grupę rówieśniczą, wykazujących zachowania agresywne oraz wykazujących zachowanie uznawane społecznie za nieakceptowane.

EDUKACYJNA

Rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozpoznawanie uzdolnień i mocnych stron dziecka, indywidualizacja zadań, stworzenie każdemu dziecku warunków do odniesienia sukcesu.

Projekty realizowane podczas zajęć świetlicowych

 • I. OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY „RAZEM PRZEZ ŚWIAT”

Cele ogólne:

 • Wzmacnianie poczucia więzi z rodziną, klasą, szkołą, miastem, ojczystym krajem, kontynentem.
 • Kształtowanie poczucia własnej tożsamości – fundamentu tworzenia tolerancyjnych postaw, otwartych na różnorodność ludzkich kultur i ich zrozumienie.
 • Inspirowanie uczniów do różnorodności działań twórczych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnej.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Razem przez świat” realizowany jest od 5 września 2022 r. do 5 czerwca 2023 r.

Zadania do wykonania w projekcie zawierają się w blokach (modułach):

 • Moduł 1. Ja i mój świat
 • Moduł 2. W mojej klasie (grupie)
 • Moduł 3. W mojej szkole (przedszkolu)
 • Moduł 4. W rodzinie
 • Moduł 5. Moja miejscowość
 • Moduł 6. Moja ojczyzna
 • Moduł 7. Razem do Europy

II. OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYNY „NATALKA I ANTEK W ŚWIECIE WIELKIEJ MATEMATYKI”

Cele ogólne:

 • Zwiększenie kompetencji matematycznych.
 • Rozwijanie u dzieci zainteresowania matematyką poprzez wykonywanie zadań metodą projektu. 

Moduły wchodzące w skład projektu:

 • Matematyka na drodze
 • Matematyka u krawca
 • Matematyka na święta
 • Matematyka w muzyce
 • Matematyka w architekturze
 • Matematyka w kinie
 • Matematyka w ZOO
 • Matematyka w parku.

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki” realizowany jest od 15 września 2022 r. do 31 maja 2023 r.