Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Lista kandydatów przyjętych do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Chróścinie Rok szkolny 2022/2023

Link do listy

Ogólne informacje:

Aktualne informacje związane z postępowaniem rekrutacyjnym są również dostępne na stronie Gminnego Zespółu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie pod linkiem

Postępowanie rekrutacyjne wszczynane jest na Wniosek rodzica. Wnioski przyjmowane będą do 1 marca 2022r.

Proces rekrutacji nie obejmuje kandydatów do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód – w tym przypadku rodzic zobowiązany jest do złożenia Zgłoszenia do szkoły obwodowej w terminie do 1 marca 2022r., na podstawie którego dziecko przyjmowane jest z urzędu. Przynależność miejscowości Gminy Dąbrowa do danej szkoły obwodowej określa: Uchwała nr X/83/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy.

Składanie dokumentów:

  • Wnioski, deklaracje i zgłoszenia rodzice składają w siedzibie przedszkola/szkoły, bezpośrednio u dyrektora lub upoważnionej osoby.
  • Dokumenty rekrutacyjne w formie papierowej można składać do skrzynki znajdującej się przed wejściem do szkoły (Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie ul. Niemodlińska 8d, 46-073 Chróścina) w godzinach 7:00-15:00.
  • Dokumenty można również składać do skrzynki pocztowej znajdującej się przed wejściem do Publicznego Przedszkola w Chróścinie ul. Kościelna 19, 46-073 Chróścina w godzinach pracy placówki.

 

Terminy:

Terminy poszczególnych etapów rekrutacji jak i informacje o wymaganych dokumentach znajdują się w jednostkach oświatowych i są określone w poniższych zarządzeniach.

                  Dla szkół podstawowych:

Zarządzenie Nr OR.0050.13.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa 

Szczegółowych informacji udziela również dyrektor szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Chróścinie
ul. Niemodlińska 8d, 46-073 Chróścina, tel. (77) 464 01 14

Informacje dodatkowe:

Miejsce zamieszkania kandydata

W rekrutacji istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata (nie zameldowania). Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy (art. 26 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.). Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, przyjmowane są dzieci:

  • 7-letnie (urodzone w roku 2015) –objęte obowiązkiem szkolnym,
  • 6-letnie (urodzone w roku 2016) –zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
  • starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu (na Zgłoszenie rodzica).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący zamieszczone w załączniku nr 2 do zarządzenia nr OR.0050.13.2022: Zarządzenie Nr OR.0050.13.2022 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2022/2023 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbrowa

Skip to content